DVPO header Home page link King County
Traditional Chinese 繁體字 Simplified Chinese 繁体字 Vietnamese Tiếng Việt Somali Af Soomaali Russian Русский
Subpage Imape
Protection Order
Advocacy Program


Seattle (206) 477-1103
Kent (206) 477-3758


Get more information about a
location closest to you.

1.3 million women and 835,000 men are physically assaulted by an intimate partner annually in the United States.

Vietnamese

“Muốn biết thêm chi tiết về thủ tục nộp đơn xin lệnh các bảo vệ vì có sự hành hung trong gia đình (kể cả các chỉ dẩn quan trọng về sự an toàn) xin nhấp chuột vào đây”

“Nếu quý vị có những thắc mắc tổng quát về các lệnh bảo vệ khi có sự hành hung trong gia đình hoặc cần sự giúp đở trong việc nộp đơn xin lệnh bảo vệ tại Quận King, Xin nhấp huột vào đây”